Warszawa 15-07-2020 godz. 15:01

Dane Adresowe

Kancelaria Komornicza w Warszawie

ul. Marokańska 18 lok. 3,
03-977 Warszawa

Kontakt z kancelarią:

Telefony odbierane są:

Poniedziałek i Piątek: 8:00 - 16:00

tel.(22) 201-29-30

kom.504-960-356

tel./fax(22) 201-29-32

 

EPUAP ZBIEGI: /KS_Dorota_Lichograj/ezbiegi


Sekretariat kancelarii czynny:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek-Piątek: 9:00 - 17:00

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek od 10:00 do 18:00

Nr konta PKO BP S.A.:
90 1020 1042 0000 8102 0338 0334

Adres e-mail: sekretariat@komorniknapradze.pl
Adres www: www.komorniknapradze.pl

Obsługujemy wnioski:

Korzystamy z systemów: 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Dorota Lichograj Kancelaria Komornicza nr XII w Warszawie Zastępca Komornik Sebastian Szymczuk

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Dorota Lichograj Kancelaria Komornicza nr XII w Warszawie Zastępca Komornik Sebastian Szymczuk może prowadzić postępowania w następującym zakresie:

- eksmisja (opróżnienie lokalu, wydanie lokalu mieszkalnego oraz użytkowego)

- wprowadzenie w posiadanie

- wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości

- wydanie pasa gruntu

- dokonanie postępowania zabezpieczającego, na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

- dokonanie postępowania egzekucyjnego - zajęcie nieruchomości, zajęcie ruchomości, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, zajęcie wierzytelności

- egzekucja z innych praw majątkowych ( zajęcie udziałów, zajęcie akcji, jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy inwestycyjnych, egzekucja z praw autorskich)

- spis inwentarza

- sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia

- doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

- na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

- egzekucja odebrania rzeczy

- wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym

- wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego

 

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności to pieczęć o następującej treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Tytułami egzekucyjnymi są:

- orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem

- inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej

-  akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie

- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności

- akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi

- postanowienie sędziego komisarza o wydaniu majątku upadłego po zakończeniu postępowania upadłościowego (bez potrzeby zaopatrywania w klauzulę wykonalności)

- wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela

- postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości (bez potrzeby zaopatrywania w klauzulę wykonalności)

- postanowienie o powołaniu syndyka (bez potrzeby zaopatrywania w klauzulę wykonalności)

 


 

BROWN BLUE ORANGE