گرفتن جایی که در گیاه دانه ای است قیمت

جایی که در گیاه دانه ای است مقدمه

جایی که در گیاه دانه ای است